Pn-Sb: 08:00-20:00
Nd: po zapisach

02-230, Warszawa,

ul. Jutrzenki, 81

info@autolux-motors.pl

PL / RU

Polityka prywatności

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna RODO


W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (dalej zwane jako: ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) prosimy o potwierdzenie dalszego zainteresowania Pani/Pana poprzez wyrażenie stosownej zgody w prowadzonych oraz przyszłych procesach. 

Administratorem Twoich danych osobowych  zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest FIBO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Adres: al. Rzeczypospolitej 2/130, 02-972 Warszawa.

Cele w jakich możemy przetwarzać dane osobowe, w zależności od źródła pochodzenia:

• umożliwienia świadczenia usługi.


• obsługi reklamacji złożonych przez naszą infolinię lub drogą elektroniczną w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

• obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. poprzez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

• zapewnienie obsługi usług płatniczych;

• obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

• prowadzenie analiz statystycznych;

• przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, Spółka przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

• marketingu internetowego, zwłaszcza poprzez wysyłkę newslettera


 Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych mogą być:

    a) Osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy;

    b) Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;

    c) Podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa;

    d) Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy i banki.


Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów:
a) W związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w szczególności dotyczących przechowywanie dowodów księgowych lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
b) W związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.


Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Państwa dane osobowe mogą podlegać profilowaniu. Profilowanie stanowi formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny Państwa niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Państwa sytuacji, osobistych preferencji, zainteresowań, lokalizacji lub dotychczasowe zatrudnienia. W tym przypadku profilowanie polega na tym, że na podstawie danych, którymi dysponujemy, w szczególności dotychczasowych zatrudnieniu, zamieszkaniu, wykształceniu w oparciu o wybrane przez Państwa kryteria podejmować decyzje co do składania Państwu propozycji ofert pracy czy też udziału w rekrutacjach, aby jak najbardziej dostosować je do Państwa oczekiwań lub zainteresowań.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.

Mają Państwo prawo w każdym czasie odwołać zgodę na przetwarzanie swoich danych dla celów marketingu bezpośredniego; dotyczy to także profilowania, w zakresie, w jakim wiąże się ono z reklamą bezpośrednią. W tym celu mogą Państwo skontaktować się z nami. Jeżeli odwołują Państwo zgodę na korzystanie z Państwa danych dla celów marketingu bezpośredniego dane te nie będą dłużej wykorzystywane w tym celu.

Mają Państwo także prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dotyczy to także profilowania, w zakresie, w jakim wiąże się ono z prawnie uzasadnionymi interesami. FIBO Sp. z o.o. zaprzestanie takiego przetwarzania danych osobowych, chyba że ustalone zostanie istnienie zasługującego na ochronę obowiązku ich przetwarzania, przeważającego nad Państwa interesem, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie danych związane jest ze zgłoszeniem lub dochodzeniem roszczenia lub obroną przed roszczeniem. W tym celu mogą Państwo skontaktować się z nami.

Zgodnie z art. 77 RODO mają Państwo także prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwa zdaniem, Państwa dane osobowe nie są przetwarzane prawidłowo (www.giodo.gov.pl).

FIBO Sp. z o.o. nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.